مقاله ای درباب کریپکی و ویتگنشتاین   

 

 فصلنامة ذهن، در شمارة اخیر خود، سال دوازدهم، شمارة 1 (پیاپی 45)، بهار 1390 (صص. 121-146)، مقاله ای را از نگارنده به چاپ رسانده است، به نام «بررسی استدلال و پاسخ شک گرایانة کریپکی و برخی از واکنش ها به آن»، که در مگ ایران موجود است. Zehn 45

متأسفانه پی دی اف مقاله هنوز بدستم نرسیده است. و باز متأسفانه مجله در نام انگلیسی مقاله دست برده و آن را به عبارت مقابل تبدیل کرده است «Study of Kripke’s Skeptical Argument and Reply and some Reactions to It»، اما بنده بجای «Reply»، عبارت «Solution» را قرار داده بودم. مشکل این است که «پاسخ شک گرایانة کریپکی» به «Skeptical Solution» معروف است و خود او نیز همین عبارت را بکار می برد!

بگذریم. در این مقاله، سعی کرده ام تحت سرفصل های ذیل، مشکل پیروی از قاعده، استدلالی که کریپکی از زبان یک شکاک بیان می کند و نیز پاسخ شک گرایانة او را مطرح کنم، و در ادامه، دربارة برخی از واکنش ها، خصوصاً واکنش جان مک داول و بعضی از انتقادات به «برنهاد هنجارین بودن» و خوانش کریپکی از ویتگنشتاین متأخر بحث کنم. در بخش نتیجه گیری، سعی کرده ام با استفاده از مثال ذهنی فرانک جکسون، که به «اتاق مری» معروف است، چالش محتملی را دربارة رهیافت نا-واقع گرایانة کریپکی طراحی کنم:

(1) مقدمه. (2) پارادکس شک گرایانة کریپکی. (3) ویتگنشتاین و مسئلة پیروی از قواعد. (4) استدلال شک گرایانة کریپکی. (5) هنجارین بودن معنا. (6) راه حل شک گرایانة کریپکی و تفسیر او از استدلال «زبان خصوصی». (7) بحث درباب ریشه ها و نتایج پارادکس شک گرایانه. (8) نتیجه گیری.

Kripke

 

چکیده

کریپکی، با خوانش خاص خود از آموزه های ویتگنشتاین در کتاب پژوهش های فلسفی، استدلالی شک گرایانه را بر اساس مفهوم «پیروی از قاعده» مطرح می کند، و در ادامه، با استفادة دوباره از آموزه های ویتگنشتاین متأخر، پاسخی شک گرایانه را ارائه می دهد. بنظر می رسد هدف از این استدلال به چالش کشاندن رهیافت واقع گرایانه درباب معنا و بطور کلی، ارائه تصویری بدیل از چگونگی اسناد معنا و تصدیق احکام است. استدلال شک گرایانه، مبتنی است بر برنهاد هنجارین بودن معنا. با فرض این برنهاد، شکاک مورد نظر کریپکی نتیجه می گیرد که با اعتقاد به واقع گرایی معناشناختی، نخواهیم توانست هیچ امرواقع ای بیابیم که تعیین کند ما با بکاربردن کلمات مختلف، قصد معنای مشخصی را داشته ایم و داریم، چراکه اساساً چنین امرواقع ای وجود ندارد؛ و بنابراین، معنایی وجود نخواهد داشت. بر اساس نگاه واقع گرایانه به معنا، تنها با یافتن شرط صدق جملة اظهار شده می توان در باب صدق و کذب و معنای آن صحبت کرد. در این نوشتار، پس از طرح استدلال شک گرایانه، و بررسی لوازم و پیشفرض های آن، پاسخ شک گرایانة کریپکی ارائه خواهد شد؛ در این راستا، سعی بر آن است که بتوان نخست یک صورتبندی مناسب از استدلال وی ارائه کرد و بر اساس این صورتبندی راه حل های ممکن برای مقابله با این نوع از شک گرایی طرح شود، و ثانیاً تنش میان این شک گرایی و واقع گرایی معناشناختی بررسی و روشن شود. در ادامه، تلاش می کنم مهمترین ویژگی ها، پیامدها و تهدیدات این استدلال را در برخی از حوزه ها طرح و در باب آنها بحث کنم و نیز خلل احتمالی در نا-واقع گرایی کریپکی را نشان دهم.

کلید واژه ها: کریپکی؛ هنجارین بودن معنا؛ پیروی از قاعده؛ استدلال و پاسخ شک گرایانه.

 

.


لینک