جان مک داول ( John McDowell ) فیلسوف تحلیلی-قاره ای   

 

نگاهی به آثار جان مک داول ( فیلسوف تحلیلی نسل سوم )

بدون تردید، بحث درباب نظریه ی معنا برای یک زبان، یکی از مهمترین موضوعاتی است که بخش مهمی از فلسفه ی زبان را دربرمی گیرد، وبه تبع آن، بسیاری از فیلسوفان برجسته ی زبان را به خود مشغول می کند. اگر از مباحثی که بوسیله ی فیلسوفانی نظیر ارسطو، جان لاک، ج. استوارت میل، وJohn McDowell دیگر فلاسفه ی متقدم، چشم پوشی کنیم، مسلما ً نقطه ی شروع فلسفه ی زبان جدید، و در پی آن نظریه های معنای نوین، گوتلوب فرگه خواهد بود. فیلسوفانی همچون گوتلوب فرگه، برتراند راسل، لودویگ ویتگنشتاین ( متقدم )، پیتر استراوسون و پل گرایس را می توان بنیان گذاران و تاحدی، گسترش دهندگان چنین مباحثی در فلسفه ی زبان دانست؛ یا به قولی، فیلسوفان زبان تحلیلی نسل اول. این مباحث، در دستان فلاسفه ای همچون ویتگنشتاین متأخر، آلفرد تارسکی، رودولف کارنپ، ای. جی. ایر، و. و. ا. کواین، مایکل دامت و دونالد دیویدسون، تحولات بسیاری به خود دید؛ و شاید بتوان چنین فلاسفه ای را، فلاسفه ی تحلیلی-زبانی نسل دوم خواند. اما این روند، سیر تکاملی و تحولی خود را در حال طی کردن است. فیلسوفانی همچون ویلفرید سلارز، ریچارد رورتی، رابرت برندوم و جان مک داول، چنین مباحثی را، گاه با نگاه و تأثیرپذیری از فلسفه و فلاسفه ی قاره ای، و گاه با به میان کشیدن مباحثی در معرفت شناسی و فلسفه ی ذهن، دنبال کرده و می کنند.Robert Brandom

   جان مک داول، فیلسوفی مهم، تأثیرگذار و دشوارنویس است. کارهای وی محدود به حوزه ی فلسفه ی زبان، و بخصوص نظریه ی معنا، نمی شود. وی در حوزه های گوناگونی قلم زده و می زند، چنانکه در زمان کنونی، تمرکز نوشته های وی بیشتر بر حوزه هایی از فلسفه ی اخلاق و فرا-اخلاق و نیز مباحثی در فلسفه ی ذهن قرار گرفته است. اما فلسفه ی مک داول و نظام فکری او به گونه ای است که نمی توان هیچ بخشی از کارهای وی را از دیگر نوشته های وی جدا دانست، و به همین دلیل نیز بررسی ایده ها و آراء وی درباب نظریه ی معنا، جدا از بررسی دیدگاه وی درباب معرفت شناسی و فلسفه ی ذهن و حتی فرا-اخلاق، بسیار مشکل خواهد بود. وی به گونه ای مباحث مورد نظر خود را درباب نظریه ی معنا طرح می کند که بتواند از آنها در حوزه ی معرفت شناسی استفاده کند و از این دو حوزه ی اخیر ایده هایی را درباب رابطه ی ذهن و جهان بیرون می کشد. کتاب « ذهن و جهان » (Mind and World) او، از زمان انتشار تا کنون، دائما ً در معرض نقد و بررسی قرار داشته است، و کماکان از جمله شاهکارهای فلسفی محسوب می شود. مک داول در این کتاب و آثار دیگر خود، بخصوص دو کتاب « معنا، معرفت و واقعیت » (Meaning, Knowledge, and Reality) و « ذهن، ارزش و واقعیت » (Mind, Value, and Reality)، سه حوزه ی زبان، جهان و ذهن را مورد کاوشی دقیق قرار می دهد و علاوه بر نقد برخی از نظریه های مختلف در این حوزه ها، به دفاع، طرح و شرح ایده هایی می پردازد که برخی از آنها کماکان مورد دفاع بسیاری از فلاسفه است. از نام همین سه اثر وی نیز می توان دریافت که مک داول، فیلسوفی کاملا ً نظام مند است و آراء او در حوزه های گوناگون، بطور منسجمی به هم پیچیده است..
.

لینک