داروين ( در نگاهی مختصر )   

نگاهی اجمالی و کوتاه به نظريات داروين                

-----------------------------------

داروين در تحقيقات و پژوهش های بسيار گسترده خود ٬ که تقريباْ در طی يک سفر طولانی چند ساله ٬ با يک کشتی کاوشگری به دور دنيا انجام شد ٬ به طور ساده و مختصر ٬ حداقل به دو دستاورد بسيار مهم در مورد جانوران رسيد :

۱) نيای مشترک : اينکه تمام جانداران در انتهای پيگيری نسل و نيای آنها به يک نوع اصلی می رسند.

۲) انتخاب طبيعی :

انتخاب طبيعی خود بر پايه هايی استوار بود که از پژوهشها در مورد جانداران بدست آمده بود ٬ مانند :

         ۲.۱) جاندارن پيچيده اند

        ۲.۲) جانداران متنوعند : هزاران گونه مختلف از جانداران شناسايی شده اند که گاه به گاه اين ليست کامل تر نيز می شود ٬ در حاليکه در بی جانان اين خصيصه بدينگونه يافت نمی شود.

       ۲.۳)سازش جانداران با محيط (۱): جانداران به طرز عجيبی با دنيای اطراف خود سازش می کنند و خود را وفق می دهند تا امکان ادامه بقاء را داشته باشند.

اين نتايج که ذکر شد خود بر اساس شواهد و تجربياتيست که از طبيعت بدست آمده ٬ مانند :

۱) جانداران زيادتر از آنچه که بايد توليد مثل می کنند .

۲) اما آنگونه که بايد گسترش يابند ٬ زياد نمی شوند ( تقريباْ در يک تعادل نسبی می مانند ).

۳ ) متنوعند .

۴) تناسبی خاص با محيط خود دارند :

    اين تناسب خود شامل دوری تسلسلی از سؤال و جواب است ٬ بدينگونه که : 

   سؤال: جاندارن چرا متناسبند ٬ جواب: زيرا بيشتر مانده اند ٬ سؤال: چرا بيشتر مانده اند ٬ جواب: چون متناسبند.

خلاصه اينکه : تنازع بقاء بعلاوه وراثت ( اينکه خصوصيات والدين به فرزندان انتقال ميابد ) باعث و دليل وجود اين گونه از حيات ( از ميان بينهايت گونه و شرايط ممکن ) شده است .

---------------------------------

(۱) جالب است بدانيد که اين گونه سازش ها سبب پديد آمدن جهش هايی می شوند ٬ اين جهش ها با توجه به تهديد هايی که از طراف ( در اين زمانه ٬ به خصوص انسان ) بر حيوانات می شود روند سريع تر و گاه شگفت انگيزی به خود می گيرند ٬ به گونه ای که در اين زمان گونه ای از فيل های آفريقايی برای حفظ و بقای خود در مقابل انبوه کشتار فيل ها برای عاج ٬ فيل هايی متولد شده اند که کاملاْ فاقد عاجند ٬ و البته نسل اينگونه فيلها در حال گسترش است ٬ و جالب است بدانيد که اين جهش بايد حداقل در طول صدها و يا هزاران سال اتفاق می افتاد که اکنون فقط در عرض قريب به ۵۰ سال اتفاق افتاده است.

--------------------------


لینک