مقاله ی « فرگه و دامت »   

 

ماهنامه ی « کتاب ماه فلسفه »، در شماره ی اخیر خود، مقاله ی نگارنده را با عنوان « نگاهی به تفسیر و انتقادات دامت از آموزه های فرگه پیرامون مباحث معناشناختی » منتشر کرده است. مقاله در مگ ایران در دسترس است و همچنین کل اینDummett شماره (شماره ی 37) را می توان از سایت خانه ی کتاب دانلود کرد. چکیده ی مقاله:

چکیده

فرگه، در راستای تحلیل مفهوم شهودی معنا، به مباحث بسیار مهم و گوناگونی می پردازد که از آن جمله می توان به آموزه های وی در باب محتوای خبری، ارجاع، تن، نیرو و اندیشه اشاره کرد. هریک از این مباحث بطورگسترده ای، بوسیلة بسیاری از فلاسفة بزرگ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. جدا از تأثیرگذاری عمیق این آموزه ها، انتقادات و بازبینی های بسیاری نیز درباب آنها مطرح شده است. مایکل دامت، به عنوان یکی از مهمترین فلاسفة تحلیلی و از اصلی ترین شارحان و در عین حال، منتقدین فرگه، بطور مفصل پیرامون این مباحث نگاشته است. در این نوشتار، اصلی ترین آموزه های فرگه، پیرامون مباحث معناشناختی و فلسفة زبان، با تأکید بر تفسیر دامت از آنها مطرح شده و همزمان، مهمترین نقدهای دامت بر این آموزه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: فرگه، دامت، ارزش معناشناختی، محتوای خبری، اندیشه.

 

.


لینک