سه طريق آيين بودايی   

------------------------------------------------

۳) واجريانا ( طريق مناسک )                    

-----------------------------

تمام فرقه های بودايی مراقبه را محور مناسک مذهبی خود می دانند ٬ اما هر يک نيز تشريفات خاص خود را دارند .

تصور کنيد جمعيت کثيری ٬ زمين يک ورزشگاه بزرگ را احاطه کرده اند٬ ولی به جای هرگونه هياهوی ورزشی فقط مردی ملبس به ردای روشن ٬ روی سکوی بلندی نشسته است و اطراف وی نيز چند نفر با لباسيهايی تقريباْ به همان زيبايی ٬ و با کلاه های پردار زرد رنگ نشسته اند.مراسم کالاچاکرا

آنها با صدايی بم و عميق ذکرها و سرودهايی می خوانند و سازهای عجيبی می نوازند .

اين مراسمی ست که فرقه گلوگپای واجرايانا ٬ يا همان بوديسم تبتی ٬ اجرا می کنند و کالاچاکرا نام دارد.

رهبر اين فرقه دالايی لاما  نام دارد ٬ محترم ترين فرد نزد راهبان تبتی .

در مقابل او تصوير با شکوهی که با ظرافتی بسيار از ماسه های رنگی ترسيم شده است ٬ قرار دارد .

اين تصوير که ساختن آن شايد ماهها طول می کشد ( و عده ای از راهبان زندگی خود را وقف ساختن آنها می کنند ) نماد طرحيست از کل هستی ٬ و راهنمای فرد است برای رسيدن به نيروانا .

 نام اين تصوير ماندالای کالاچاکرا ست ٬ که در آخر مراسم آن را می شکنند و به دريا می ريزند و هيچگاه از آن دوباره استفاده نمی کنند .

سنتی که منشأ پيدايش اين فرقه به شمار می آيد ٬ تانترا ٬ نام دارد که در آن گورو يا معلم ٬ مناسک ضروری برای نيل به نيروانا را آموزش می دهد .

از جمله اين آموزشها ٬ تمرين ها ( و يا در واقع عباداتی ) است که راهبان هميشه انجام میدهند مانند :

۱) تمرين سجده : آنها در مقابل مجسمه بودا ٬ صدها بلکه هزاران بار دراز می کشند و دو باره می ايستند و اين کار را پياپی انجام می دهند .

۲) دادن هديه و اهدا نمادين قربانی : که به نيت رستگاری تمام موجودات زنده ٬ و نه فقط انسان ٬ انجام می دهند .

۳) ذکر « عبادت مقدس » يا « مانترا »  ( ذکر هايی که مدام زير لب دارند )

جذاب ترين نماد اين فرقه همانا مراسم کالاچاکرا ست ٬ که ذکر آن قبلاْ  رفت ٬ که به واقع هر علاقه مندی را به خود جذب می کند .

در اين مراسم از وسايل نمادين ديگری نيز استفاده می شود که بسيار جالب و يا غريبند مانند :

دورج : عصايی با دو سر از جنس برنز٬ که نماد صاعقه محسوب می شود .

گهانتا : زنگوله ايی ست نماد خرد و دانش ٬ که راهبان برای دستيابی به آن می کوشند.گهانتا

پهوربا : خنجری تشريفاتی ٬ نمادی برای قطع ريشه جهالت .

و يا فنجان هايی از جنس جمجمه انسان و شیپورهايی از جنس استخوان ران انسان .

ولی اين وسايل تماماْ نمادهايی ست که برای ياد آوری و ياری و بيداری انسانها به کار گرفته می شود .

در نظر آنها که مانند هم کيشان ديگر بودايی خود به چرخه تناسخ پايبند و وفادار ٬ چنين اعتقادی دارند :

                             مرگ نه رويداد نادريست و نه واقعه ای هراس انگيز

--------------------------------------------------------------

(منبع اوليه از کتاب : آيين بودا     ٬نوشته : بردلی هاوکينز      ٬ترجمه : علی حاجی بابايی)

پايان

-----------------------------------------------------------------------------

 


لینک