مروری بر آزمون تورينگ و انتقادات ندبلاک (۲)   

-----------------------------------------------

قسمت دوم : انتقادات ندبلاک از آرمون تورينگ   ندبلاک

--------------------------

در قسمت اول به مروری بر آزمون تورينگ پرداختيم و به اجمال برآن اشاره رفت ٬ حال در قسمت دوم باز به اختصار به برخی از انتقاداتی که ندبلاک بر اين آزمون می کند ٬ می پردازيم.

ندبلاک در مقاله ای از خود به نام ٬ روانشناسی و رفتارگرايی(۱) ٬ در پی اثبات دو ادعا ست ٬ چنانکه خود در ابتدا  به آنها اشاره می کند که :  ۱) روانشناسی صادق است ( و بنابراين تحليلِ رفتارگرای طبيعيِ در مورد  هوشمندی که حال توسط  روانشناسی ناسازگار شده ٬ کاذب است ) ٬ ۲) استدلالات استاندارد ٬ بر خلاف رفتارگرايی برای شکست اين تحليل رفتارگرا از هوشمندی و يا تأسيس روانشناسی (در اين باره)  ناکافی ست .

روانشناسيِ آن نظر به ايراداتی داشت که در قسمت قبل ٬ در اعتراضات بر شمرده شده عليه آزمون تورينگ مطرح شد و رفتارگرايی ِ آن به خروجی ها و نتايج اين آزمون وابسطه است که در انتقادات او بازتاب يافته .

او می گويد که می بينيم ماشين هايی آزمون تورينگ را طی می کنند ولی هوشمند نيستند .

در اينکه ماشينهايی که تنها مورد استفاده آنها بازخوانی اطلاعات حفظ شده باشد ٬ هوشمند نيستند تقريباْ با هم توافق داريم ٬ حال اگر آنها حتی با موفقيت آزمون تورينگ را طی کنند باز هوشمند نخواهند بود ( يعنی الزاماْ هوشمند نخواهند بود ) .

بلاک می گويد : يک کامپيوتر خيلی بزرگ می تواند تمام اين اطلاعات ( اطلاعات انسان را  که می تواند به او رجوع کند) ٬ را ذخيره کند .

برای اينکه اين ادعای او خالی از مبانی منطقی نيز نباشد با حسابی سرانگشتی ٬ آن را کاملاْ قابل انجام ( يعنی قابل انجام در زمانی متناهی ) ميداند ٬ به طوريکه چون زبانِ من محدود است و من در زمانی متناهی ( مثلاْ نيم ساعت ) تعداد کلمات متناهی به کار می برم و همينطور اينکه زير مجموعه های محدودی از آنها معنی دار خواهند بود ٬ بنابراين گزاره های معنی دار ِ زبانيِ ما در زمانی محدود ٬ بينهايت نخواهند بود و می توان آنها را ذخيره کرد و نيز با برنامه ايی ساده می تواند آنها را برای جواب دادن به  سؤالهای ورودی آماده کند .

نتيجه :

پس اين کامپيوتر می تواند آزمون تورينگ را با موفقيت بگذراند و چون هوشمند نيست ٬ پس ادعای تورينگ را مخدوش می کند .

انتقادات به ندبلاک :

۱) ماشين فرضی ندبلاک نمی تواند آزمون تورينگ را با موفقيت بگذراند .

۲) می توان کاری کرد که در زمانی معين ٬ بينهايت جملات زبانی داشته باشيم .

از آنجاييکه بلاک به منطقاْ ممکن بودن روی آورده است بنابراين می توان منطقاْ تعداد بينهايت جمله را در زمانی محدود ارائه داد ( مانند يکی از پاردوکسهای زنون در مورد تقسيم زمان به دو قسمت و همينطور تا انتها )  

۳) آزمون تورينگ ٬ می تواند تنها يک سؤال و جواب ساده نباشد و سؤالاتی مطرح شود که شامل فرهنگ  ٬ اجتماع و يا موقعيتهای روانشناختی آن فرد در آن لحظه باشد .

و ضمناْ اين ماشين دائماْ در زمانهای مساوی جوابها را خواهد داد ( يا يک زمان معينی را تلف می کند ) و اين معلوم خواهد کرد که او يک ماشين است و نخواهد توانست اين آزمون را بگذراند ٬ حال برای اصلاح آن بايد زمانها را وارد و هر جواب را با واقعيت مدل سازی کرد و زمانهای مناسب با آن را نيز وارد کرد ٬‌ خوب در همينجا ما مجبور شديم زمان را وارد کنیم .

و همينطور اينکه آزمون تورينگ ( همانطورکه بيان شد )‌ تنها يک سؤال و جوابِ محاکمه ای نيست ٬ بلکه يک مکالمه است و در طی اين مکالمه می توان چيزهايی را به او آموخت و سپس پس از چندی از آنها نيز سؤال کرد و حالا ديگر او آنها را می داند و می تواند پاسخ دهد.

اشکالِ انسان هوشمند اين نيست که چيزی را نداند بلکه اين خواهد بود که چيزی را ياد نگيرد .

پس برای اصلاح ماشين فرضی بلاک بايد چيزهای ديگری نيز از قبيل زمان ٬ يادگيری ٬ محاسبه ٬ حلِ مسئله و .... را اضافه نمود و حال ديگر اين ماشين ٬ ماشين ساده و اوليه ندبلاک نخواهد بود و اگر الان اين ماشين بتواند آزمون را بگذراند ٬ تأييدی بر ادعای تورينگ خواهد بود .

در آخر ايرادی ديگر را نيز می توان البته به تورينگ وارد دانست و آن داشتن رابطه علی مناسب با خارج است ٬ کامپيوتری که در مقام پاسخگويی به سؤالات در جايگاه نشسته است ٬ هيچگاه مانند يک انسان رابطه علی مناسبی ( مانند تجربه حسيِ آن ) با خارج برقرار نکرده و نداشته است و ارجاعات آن به واقعيت و دنيای حقيقی درست ( صادق ) و حقيقی نخواهد بود . 

---------------------------------

پانوشت ها :

(۱) برای دوستانی که علاقه دارند تا اين مقالهُ ندبلاک " psychologism and behaviorism "  را در اختيار داشته باشند ٬ اين مقاله به صورت pdf در اينجا گذاشته شده است 

پايان

----------------------------------------------------------------------------


لینک