نمايشگاه   

نمايشگاه ٫ولی نمايشگاه بدون کتاب جديد درست حسابی از ناشرای خوب ٫ يعنی من که هر چی گشتم چيزی بيشتر از نمايشگاه سال پيش گيرم نيومد البته من تو زمينه فلسفه و کمی هم علوم ديگه انسانی دنبال کتاب ميگشتم ( در واقع شايد اين نمايشگاه خيلی هم خفن بوده!)

کتابا انگار جديدا هی داره خشگلتر و قطورتر ميشه ٫ولی همينجور از تنوع و خاص بودنشون کم ميشه در واقع انگار يه جورايی کتابها ٫حتی تو زمينهای تخصصی تر هم دارند پاپ ميشند ٫ اون هم با قيمتهای خيلی زياد ٫ که جدا خيلی هاشون نمی ارزند.

از کارت کتابهای خارجی هم نگو که حداکثر با چهل هزار تومن ليسانس شايد بتونی سه تا کتاب معمولی بخری (تازه اگه تا رفتی ٫نگن تموم شده )

خلاصه نمايشگاه امسال که چنگی به دل نميزد ٫ حالا تا بعد....


لینک