معرفی کتاب   

----------------------------------------------------------

 کتاب : اسطوره و معنا

 نوشته : کلود لوی استروس                                                

 ترجمه : شهرام خسروی     نشر مرکز

--------------------------------                          strauss

لوی استروس انسان شناس بزرگ فرانسوی و از بنيان گذاران مکتب انسان شناسی ساختاری ست.

هرچند که بعد از چند دهه ٬ از طرفداران مکتب او کاسته شده است ولی هيچگاه نمی توان از نگاه بديع و مخصوص او به انسان و اسطوره به آسانی و بدون تأمل عبور کرد .

بنا به گفته او : « اساطير تلاشی ديالکتيکی هستند برای يافتن معنايی از ميان اطلاعات بی نظم و درهمی که طبيعت ارائه می دهد ٬ اين تلاش اساطير همچنين تخيل انسان را گرفتار يک سلسله دوگانگی (دوئاليسم )می کند.

هر دوگانگی ( مثل مذکر / مؤنث ) تنشی بوجود می آورد که ظاهراْ با استفاده از يک عبارتِ واسط قابل رفع است ( مثل نروما : ويژگی های مذکر و مؤنث در يک شخص ) ٬ اما اين عبارت جديد به نوبه خود نيمی از يک دوگانگی جديد خواهد بود ( مثل بی جنسی / نروما ) و الی آخر.» ص۱۳

او همچنين اين ديد را به طرز هوشمندانه و جالبی در مقولات ديگری ( مانند انسان و اسطوره ) نيز بسط می دهد و باعث می شود که به کل ٬ باب ديگری از آنها گشوده شود.

خواندنِ اين کتاب علاوه بر اينکه حسِ خوبی را به انسان انتقال می دهد و از خواندن آن می توان  به راحتی لذت برد ( زيرا حاوی گفتگو و مصاحبه هايی با اوست که از اين طريق با لحن و بيان او نيز آشنا می توان شد ) همچنين حاوی نگرشهای جالب و کميابی در مورد مسائلی از قبيل : اسطوره و تاريخ ٬ اسطوره و موسيقی ٬ اسطوره و داستان و..... نيز هست .

--------------------------------------------  

 


لینک