هگل و موسيقی   

هگل:

        

 موسيقی مکان را يکسره نفی ميکند و فقط در زمان جاريست.

موسيقی به علت نفی مکان ٫هنری مطلقا ذهنيست.

در تنديس يا عکس ٫نفس از موضوع خود جداست ولی چون اين عينيت خارجی در موسيقی ناپديد ميشود٫ جدايی ميان اثر هنری و مخاطبش نيز از ميان بر می خيزد.

 

 


لینک