سلام   

 

به زودی مطالبی پيوستار پيرامون دترمينيسم ِتاريخی و نظريات مقابل ِ آن در اين وبلاگ ارائه خواهد شد و در ضمن ادامه نوشتارهای کل گرايی و کل گرايی ِ معنايی نيز با بحث پيرامون ِ نظرات ديويدسون در اين زمينه ادامه پيدا خواهد کرد .

دترمينيسم ِ تاريخی نظريه ای قدمت دار در فلسفه است که در مقابل آن واکنشها و مخالفت های بسياری انجام گرفته و از زمينه ها و نحله های گوناگونی در فلسفه مورد ِ‌ نقد و رد قرار گرفته  است .

در اين نوشتارها سعی بر اين است که با تعريف و مقدمه ای کوتاه بر دترمينيسم به مرور بر نظريات مخالف ِ آن بپردازيم .

درسلسله نوشتارهای کل گرايی نيزاينبارنظرات دونالد ديويدسون از فيلسوفان زبان و ذهن ِ معاصررا مطرح می کنيم وبه مروری کوتاه  بر نظريات او در زمينه کل گرايی ِ معنايی می پردازيم.

علی حسين خانی

 


لینک