اصلاح گران دينی (۱)   

-----------------------------------------------

صبورانه به پيش نا شکيبان

 

اصلاح گران دينی ٬ چنان که بايد ٬ کسانی هستند که در پی اصلاح ٬ چيدن شاخ و برگ های زايد و سعی در باروری و شکوفايی دين دارند ( البته بسيارند کسانی که اینگونه نيستند و نمی کنند که ديگر  آنان را اصلاح گر نمی توان ناميد ) .

اصلاح گری اصولاْ بازسازی ٬ آلايش و شايد آرايش دينيست که اکنون به معقوليت جامعه و فرهنگ و عصر   ( و به زعم خودشان ) شايد به حقيقتی ٬ نزديکتر باشد.

اصلاح گران هميشه به نوعی مورد غضب حاکمان بوده اند ٬ به گونه ای که در حکومت های غير دينی ٬ به سبب دايعه دين داريشان ( چون آنان دينداران اصلاح گرند ) و در جوامع دينی به علت دايعه اصلاح گری ( چون آنان کماکان اصلاح گران دينی هستند ) در تضاد ٬ تقابل و يا حداقل تفاوت با آنانند .

در جامعه کنونی ٬ براستی کدامند کسانی که اصلاح گران حقيقی دين باشند و دغدغه ای جز اعتبار دين نداشته باشند ( البته دايعه داران بسيارند و در اين ميان ٬ بينشی عميق تر ٬ گوشی ورزيده تر و با اندک التفاتی ٬ براحتی تمام بغضها ٬ دغدغه های غير دينی و انگيزه های غير حقيقی و اصلاح گرانه آنان را می توان دريافت ) .

بواقع در اين که اصلاح گری مسير خود را ٬ خميده و کوتاه و يا پيچيده و طولانی٬ و يا به راه راست بينشی نرفته باشد( و نرود ) شکی نيست ولی ( با فرض همچون طريقی ) کجاست سعه صدری و بينشی فروتنانه .

---------------------------------------------

خُنُک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

                                                        بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر

                                                                                                      ( مولوی )


لینک