معرفی کتاب (زيگموند فرويد)   

کتاب : پنج گفتار از زيگموند فرويد

ترجمه :هورا رهبری

----------------------------

اين کتاب جمع و جور و نسبتاْ ارزون٬ مدخل بدی برای آشنايی با کارها و تحقيقات فرويد نيست ٬ بخصوص که اين کتاب مجموعه سخنرانی های اوست ( که مطمئناْ مرجع بهتر و قابل اعتمادتری از نوشته های درباره او در ايران است ) .

شما در اين کتاب علاوه بر آشنايی با نظريات ٬ تحقيقات ( مانند : خودآگاهی و ناخودآگاهی ٬ هيستری ٬ عقده های بيماری زا و غيرو ) بخصوص می توانيد با لحن متين و ساده او ٬ که به خوبی در ترجمه بازتاب يافته است نيز آشنا شويد .    

من در اينجا متن پشت جلد از مترجم را می نويسم که فضای کلی کتاب را ببينيد :

'فرويد شناخته شده تر از آن است که نيازی به معرفی داشته باشد . اما اگر بخواهيم تاثير او را با يک ويپگی شاخصه بندی نماييم " بر آشفتن خواب بشر " از تناسبی رسا برخوردار است . مقالات کتاب حاضر که توسط فرويد در دانشگاه کلارک ماساچوست در اولين و آخرين سفر وی به آمريکا ارايه شده است بخوبی نشان می دهد که نوآوری های اين انديشمند بر جسته در چه زمينه هايی است. در اين مقاله فرويد سعی کرده است تا اصول نظرات خود رابرای دانشمندان و اساتيد آمريکايی تشريح نمايد و همين مسـئله موجب شده تا علی رغم حجم اندک بتوان از آن به عنوان معرفی مناسبی از اين انديشه ها نام برد . '

 


لینک