سه طريق آيين بودايی   

--------------------------

۱)  تراوادا  (آيين انضباط) 

----------

سريلانکا قديمی ترين کشوريست که آيين بودا ( تراوادايی ) در آن به طور مداوم و تقريباْ به همان راه و رسم و شيوه اصيل و آغازين خود برقرار است و هنوز بيشتر از ۷۵٪ آنها بوداييند .

آيين بودا به علت توجه خاص آن به زنها هميشه مورد اهميت بوده ٬ و چه زنان بسياری که همراه با مردان هم کيش خود٬  به درک حقيقت نايل شده اند.

در سريلانکا معابد بسياريست که از جمله معروفترين آنها می توان به دالادا ماليگاو اشاره کرد ٬ جايی که بودا دندان خويش را به يادگار گذاشت ٬ که به معبد دندان نيز معروف می باشد.

بوداييان معتقند که زندگی سراسر تجربه ايست سخت و ناگوار و انسان پس از مرگ مجدداْ در اين دنيا تولد خواهد يافت و در اين چرخه مرگ و زندگی ( که سامسارا نام دارد ) به نيروانا خواهد رسيد .

نيروانا ٬ دنيايی متفاوت و کاملاْ ناشناخته ايست که شايد تنها وصف مشخص آن آرامش ابدی باشد.

راهبان تراوادايی ساعت ۹ صبح از عبادتگاه های خويش راه می افتند و با سری تراشيده و ردايی نارنجی ( که مشخصه راهبان اين فرقه از بوداييان است )به جمع آوری خوراک خود می پردازند و تا قبل از ظهر به عبادتگاه خود بر می گردند ٬ زيرا خوردن غذای جامد در بعد از ظهر ممنوع می باشد.

ضمناْ آنها خود نيز نمی توانند و نبايد غذايی تهيه کنند بلکه اين کار را مردم و به خصوص زنان با اشتياق و احترامی خاص و به عنوان کاری نيکو و خير انجام می دهند.

راهبان تراوادايی به دو نوع تقسيم شده اند :

۱) راهبان روستايی ٬ که کار آنان آموزش و رفع نيازهای بوداييان غير راهب است.

۲) راهبان جنگلی ٬ که تعدادشان اندک و کار اصلی آنان تمرين و مراقبه است.

انضباط در فعاليت ٬ مراقبه و اعمال دينی آنها که برای نيل به نيرواناست از تعاليم بودا بوده است که از ۲۵۰۰ سال پيش به آنها رسيده ٬ و در سه مجموعه کتاب مقدس آنها يعنی وینايا به روشنی بازتاب يافته است.

------------------------------

(منبع اوليه از کتاب : آيين بودا ٬     نوشته : بردلی هاوکينز      ٬ترجمه : علی حاجی بابايی)

-------------------------------------

(ادامه دارد )


لینک