Moore (3

 

 

 

پارادکس مور ( Moore’s Paradox )    G. E. Moore

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

در نوشتارهای پیشین پیرامون بعضی نظرات مور در اخلاق و بحث های معرفت شناسانه او در دفاع از شعور عامه یا عقل سلیم ( Common Sense ) مروری را به انجام رساندیم  و همینطور به جدال او که با ایدئالیست ها و شکاکان درگرفته بود اشاراتی رفت وحال بد نیست که در مروری  کوتاه به کار دیگر او در معرفت شناسی نیز نگاهی بیاندازیم که به پارادکس مور معروف شده است  .(1)

 

چیزی که به نام پارادکس مور شهرت یافته است اشاره به جملاتی دارد که به نظر، پارادوکسیکال می آیند ولی این تا قبل از اظهار ( Assertion ) آن جملات است و حال پیرامون اینکه بعد ( یا حتی قبل ) از اظهار، آیا آنان به واقع حاوی پارادکس هستند یا نه نظرات متفاوتی ارائه شده است .

 

این جملات ، مرکب هستند از دو جمله ساده تر که توسط عطف ( Conjunction ) به هم وصل شده اند مانند این جمله : « باران می بارد ولی ( و) من باور ندارم که باران می بارد » ، یا می توان این جمله را اینگونه نوشت که (1) : < P & ~IBP > (2)  .  به نظر مور این جمله کاملا ً سازگار(Consistence  ) است یعنی درخود شامل تناقض نیست . این جمله امر واقع ای ( Factual ) را تصویر می کند و سپس نوع باور شخص ( اول شخص ) را به این امر بیان می دارد .

 

این جمله بر خلاف < P & ~p > که منطقا ً کاذب است ، سازگار است . در اینجا بر این تاکید می شود که تمایزی میان اظهار به طور منطقی ( Logically ) و اظهار به صورت عملی یا عمل گرایانه ( Pragmatic ) وجود دارد ، بدین معنا که نفس ِ اظهار ( Assertion ) به صورت منطقی به باور منتهی نمی شود و نشانگر اظهار باور نیست ولی به صورت پراگمتیک یا عمل گرایانه ، اظهار کردن P به معنای باور داشتن به P است ، و بدین ترتیب جملات عجیبی پدید می آیند که ساحت معرفت شناسانه دارند و به محتوای باوری ارجاع دارند که حتی برخلاف امرواقع ِ P میتواند شامل باوربه ~P باشد ، ولی در هنگام اظهار توسط اول شخص ( First Person ) چطور ؟ آیا من می توانم این جمله را اظهار کنم ( Assert ) یا بزبان آورم و دچار هیچگونه پارادکسی نیز نشوم ؟

 

پاسخ به این سوالات تا حدی به این وابسته است که گزاره P چگونه در نظر گرفته شود و یا به عبارتی ، اینکه ما نظرمان نسبت به اظهار کردن یک گزاره چگونه است ؛ آیا اظهار P همان اظهار IBP است ؟ ، آیا اظهار گزاره P نشان دهنده یا تصویرگر امرواقع است ؟ ، آیا با اظهار P ما دست به اشاره یا ارجاع به امری ( یا امر صادقی ) در جهان خارج می زنیم ؟ یا اصلا ً آیا ما میتوانیم چنین محتوای باوری را یا چنین باوری به شکل جمله 1 داشته باشیم ؟  . این سوالات از جمله مسائلی است پیرامون این بحث کلی تر که محتوای باور( Belief Content ) و حالات ذهنی ( Mental States ) چگونه اند و رابطه آنها با اظهار و همینطور در رابطه ای دیگر با جهان واقع چگونه است ؟  که پاسخ  به آنها از کارهای اساسی و مورد کندوکاش فلسفه ذهن و حتی علوم شناختی است و بسیاری نظرات مختلف وهمینطور مسائل بغرنجی پیرامون آن شکل گرفته است .

 

بعلاوه باید میان جمله بالا ( جمله 1 )  و دو جمله زیر تمایز قائل شوید :

 

2) < P & IB~P >

3) < P & ~SBP > ( به معنای : She ( or He ) Believes P ) یا اظهار سوم شخصی .

 

در این دو جمله ، جمله 3  بیانی است که از سوم شخص می آید و در این حال اظهار آن به نظر شامل پارادکس نیست ، ولی در جمله دوم اینگونه است زیرا من برخلاف امر واقع P یعنی بر باورداشتن به ~P صحه می گذارم وآنرا اظهار میکنم ، که آشکارا تناقض دارد .

 

اما بالاخره جمله 1 سازگار است یا نه ؟ یعنی آیا اظهار P مستلزم بروز تناقض با ~IBP است ؟

 

در اینجا نظرات متفاوتی در رابطه با آن بیان شده است ، مثلا ً گروهی اظهار آن را به لحاظ گفتاری ناسازگار می دانند ( مانند ویتگنشتاین) ، زیرا ویتگنشتاین اظهار P را همان IBP می داند که در این صورت به وضوح به تناقض منطقی ( Logically Contradiction  ) میرسیم یعنی : < IBP & ~IBP >

 

توجه داشته باشید که هر کدام از جملات واقع در جمله مرکب عطفی ِ (1) به خودی خود مشکل ساز نیستند یعنی P و ~IBP به طور جداگانه . P یک گزاره اتمیک است که یا بیانگر امری واقع ( یا امر واقع صادقی ) است یا نه که در هر صورت بررسی صدق و کذب آن به طور منفرد احتمالا ً قابل بررسی است (3) و همینطور ~IBP  نیز به تنهایی مشکل ساز نیست زیرا توسط گزاره ای به محتوای باوری اشاره می شود که در این حال به خودی خود اظهار یک باور مشکلی ایجاد نمی کند ( می توان اظهار یک باور یا یک محتوای باور را ( همیشه ) به طور منفرد صادق پنداشت ) (4)  ولی وقتی به صورت عطفی کنار هم می نشینند به نظر حاوی پارادکس هستند یعنی اگر P نظر به امر واقع ای دارد و صادق است پس احتمالا ً باید ~IBP کاذب باشد ولی انگار که اینگونه نیست زیرا می توانم ( به گونه ای ) به امری در جهان واقع هنوز باور داشته باشم ( یا نداشته باشم ) .

 

ولی می توان در مورد عملگر B نیز صحبت کرد ، یا به عبارتی به زعم شومیکر: " اگر X به p باور دارد آنگاه X باور دارد که به P باور دارد " ( یا باوری درباره باور به P دارد) که می توان آن را اینگونه نوشت : XBPàXBBP    

 

حال عملگر B را در نظر آورید وقتیکه بر جمله (1) عمل می کند :

 

B < P & ~IBP > à < BP & BBP & B~BP >

 

به روشنی معلوم است که این جمله حاوی تناقض است و این بدین معنی است که باور به باور ( یا باور مرتبه دوم ) چگونه است ؟ آیا من می توانم به باور به اینکه چنین نیست که بیرون باران می آید باور( باوری صادق ) داشته باشم ؟ ، اینجا به نظر پارادکس رخ می دهد .

 

من می توانم به P باور نداشته باشم ( حال اینکه باورP بر حسب مطابقت با امر واقع صادق یا کاذب باشد ) ولی به باور به باور نداشتن P دیگر اینگونه نیست و کاملا ً ذهنی و درون ذهنی (Internal ) است ؛ من نمی توانم به باور کاذب خود باور ( باوری صادق ) داشته باشم ( یا به قول شومیکر ترکیب عطفی باور من به باور داشتن P و باور به نقیض باورP ( باور نداشتن P ) حاوی تناقض است ) .

 

 گروهی دیگرنه تنها مشکل را اظهار نمی دانند بلکه اصلا ً بر این باورند که این جملات را ( کل جمله را ) نمی توانیم باور کنیم ( باور به کل ِ چنین جمله ای ممکن نیست )  و گروهی دیگر بر عدم توانایی ما به باور معقول به چنین جملاتی تاکید می کنند .

 

این خلاصه ای از پارادکس مور بود که هنوزهم فیلسوفانی درحال تدقیق و شرح و بسط آن هستند. البته بحث های زیادی پیرامون آن شکل می گیرد مثلا ً بحث افعال گفتاری ( Speech acts ) نقش مهمی را در تحلیل اینگونه جملات ایفا می کند ، اینکه با گفتن بعضی جملات فعلی به انجام می رسد یا کاری صورت می گیرد ، مانند گفتن اینکه « هوا گرم است » بدین منظور که کسی که کنار پنجره است آن را باز کند . در این زمینه آوستین کارهای بسیار مهم و مفصلی انجام داده است .

 

چیز دیگری که در تحلیل این جملات مهم است قصد بیان کننده است یا معنایی است که متکلم قصد می کند ( Speaker Meaning ) ، دراین زمینه گرایس ارتباط (Communication  ) یا قصد همراه با ارتباط را میان گوینده و شنونده برای رخ دادن معنی لازم می داند . در ادامه  بحث ارجاع و مفهوم و مصداق ( در مورد شرایط صدق باورها ) و همچنین بحث بازنمایی نیز به صورت جدی مطرح می شوند . در ضمن پای مبحث معرفت درونی یا حضوری ( Self-Knowledge ) با توجه به اینکه اظهار آن جملات توسط اول شخص انجام می گیرد به میان کشیده می شود .

 

پس همانطور که می بینید حوزه ها و مباحث مختلفی از فلسفه و زبان باید مورد استفاده و دقت قرار بگبرند تا بتوان تحلیلی مناسب از این پارادکس ها بدست آورد هرچند که هنوز هم به توافقی که مورد قبول همه فیلسوفان باشد نرسیده اند و مقالات مختلفی هر ساله در این زمینه به چاپ می رسد .

 

-------------------------------------------------------

 

/ 3 نظر / 26 بازدید
رضا

سلام. روز خوش. نوشته ی محکمی بود. این پارادکس برايم بسيار جالب بود. لازم است چند بار ديگر هم بخوانمش. نکته ی کوچک در باره ی پانوشت شماره ۲: اگر بتوان مصداق را مشخص کرد که ديگر جمله صادق است! برای تعيين شرط صدق جمله فقط بايد مفهوم آن را فهميد و بس.Verification فقط شرط معناداری است نه مصداق/صدق. ديگر آنکه تا آنجا که حقير می داند فرگه به تحقيقپذيری عنايتی نداشته. مگر آنکه شما بنده را راهنمايی کنيد.

علی حسین خانی

سلام . من به یاد ندارم که گفته باشم فرگه به تحقیق پذیری عنایتی داشته . البته جمله بی معنی هیچگاه قابلیت صدق و کذب نخواهد داشت . فرگه میان مفهوم و مصداق تمایز قائل می شود ولی هر دو به نوعی دخیل در معناداری هستند ، مثل حدود ِ محمولی که تاثیر گذاریشان به کلی با جایگاه اسمی متفاوت هستند ولی هر دو موثرند . در مورد رابطه مصداق و صدق ، اگر نظر شما ، نظر معمول ِ ارسطویی است ( آن هم از نوع تارسکی ای اش ) درست است ولی میدانید که مشکل دار است هرچند که من تنها در پانوشت 3 خبر از امکان ِ صحبت در مورد صدق و کذب جمله P را دادم .

mehdi

به نظر من اگر این موضوع به صورت زیر بیان شود پارادوکسی در میان نخواهد بود(یعنی در فرا زبان) : (1) “P” & ~IB “P”→ IB “~P” پارادوکس زمانی پدید می آید که این صورت برهان بدین شکل تقریر یابد: (2) P& ~IBP→IB~P & ~IB~P