# ضد_واقع_گرایی

مقاله ای درباب ضدواقع گرایی و تحقیق گرایی مایکل دامت

  فصلنامة علمی-پژوهشی متافیزیک دانشگاه اصفهان، در شمارة اخیر خود (سال چهل و ششم، شمارة 7-8، پاییز و زمستان 1389)، مقاله‌ای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 129 بازدید