# مایکل_دامت

مقاله ای درباب مواجه دامت و مک داول درباب نظریه های معنا

  اخیراً، مقاله‌ای از بنده به نام «بررسی اصلی‌ترین چالش‌های میان مک داول و دامت در باب نظریة معنا و توصیف ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 163 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (6)

  بخش ششم: اندیشه فرگه، محتوای خبری (Sense) یک عبارت را چیزی می داند که شخص با فهمیدن آن عبارت فراچنگ می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 70 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (4)

  بخش چهارم: برخی از مهمترین آموزه های فرگه درباب رابطة ارجاع و محتوای خبری متاسفانه، مایکل دامت در یازدهم سپتامبر 2011 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 70 بازدید

مقاله ای در باب دونالد دیویدسون و مایکل دامت

  منازعه دیویدسون و دامت درباب نظریه های معنا فصلنامة علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، در آخرین شمارة خود، شمارة شصت و ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 126 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (2)

  بخش دوم: فهوم شهودی معنا، ارجاع و سه عنصر محتوای خبری، تن و نیرو 1. مقدمه بنابر تفسیر دامت، فرگه، در مفهوم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 109 بازدید

نگاهی بر آراء فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (1)

  بخش اول: تحلیل زبان و اسامی خاص 1. مقدمه گوتلوب فرگه، فیلسوف، ریاضیدان و منطقدان آلمانی، ازجمله نخستین فیلسوفانی است که به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 79 بازدید

نگاهی بر تأثیرپذیری جان مک داول از دیویدسون و فرگه در نظریه ی معنا

  جان مک داول ( John McDowell )، دونالد دیویدسون و گوتلوب فرگه مک داول، در بحث پیرامون نظریه ی معنا، یک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 54 بازدید